ПОЛОЖЕННЯ внутрішнього структурного підрозділу ( початкової школи) Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради wym-1648495191037

Затверджено наказ від 10.09.2021 р. № 121 Директор ліцею №9 _______ І.Б.Солтисік

ПОЛОЖЕННЯ

внутрішнього структурного підрозділу ( початкової школи)

Чернівецького ліцею №9

Чернівецької міської ради

Чернівці – 2021

1. Загальні положення

1.1. Початкова школа, що забезпечує початкову освіту (1-4 класи) є внутрішнім структурним підрозділом Чернівецького ліцею № 9 Чернівецької міської ради.

1.2. Початкова школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом Чернівецького ліцею № 9 Чернівецької міської ради та цим Положенням.

1.3. Початкова школа провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії (ліцензій), що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", ліцензійних умов та з урахуванням особливостей, визначених Законами України в галузі освіти.

1.4. Мовою освітнього процесу у початковій школі є українська мова.

1.5. Головним завданням початкової школи є :

Ø забезпечення реалізації права громадян на початкову загальну освіту;

Ø виховання громадянина України;

Ø формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдаровань;

Ø виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;

Ø виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

Ø виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

Ø виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.

1.6. Початкова школа виконує такі функції:

Ø реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

Ø задовольняє потреби громадян у здобутті початкової загальної освіти;

Ø забезпечує єдність навчання і виховання;

Ø створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

Ø забезпечує відповідність рівня початкової загальної освіти Державному стандарту початкової освіти;

Ø охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти;

Ø формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

Ø планує власну діяльність відповідно до стратегії розвитку ліцею;

Ø видає документи про початкову загальну освіту відповідно до чинного законодавства;

Ø здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

1.7. Початкова школа забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності та надає на веб-сайті Чернівецького ліцею № 9.

1.8. Початкова школа реалізує освітню програму та забезпечує здобуття початкової освіти - першого рівня повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти, термін навчання - 4 роки.

1.9. Початкова загальна освіта у школі може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.10. З метою належної організації освітнього процесу у початковій школі формуються класи та/або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною формою здобуття освіти, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.

1.11. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас у початковій школі утворюється в обов’язковому порядку.

1.12. Учні розподіляються між класами (групами) директором Чернівецького ліцею № 9.

1.13. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у початковій школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.14. За письмовими зверненнями батьків учнів директор Чернівецького ліцею № 9 (за погодження з Управлінням освіти Чернівецької міської ради) приймає рішення про утворення групи (груп) продовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника Чернівецького ліцею № 9 та за інші кошти, не заборонені законодавством.

1.15. Порядок утворення та організації діяльності груп продовженого дня у початковій школі визначається Міністерством освіти і науки України.

1.16. Вимоги щодо безпеки освітнього середовища, організації харчування та медичного обслуговування в початковій школі визначаються Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти та іншими законодавчими актами України.

1.17. Відповідальність за організацію харчування учнів у початковій школі, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на директора Чернівецького ліцею №9.

1.18. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

1.19. Медичний персонал початкової школи здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, режимом, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

2. Зарахування учнів до початкової школи, їх переведення та відрахування

2.1. Управління освіти Чернівецької міської ради закріплює за Чернівецьким ліцеєм № 9 та його структурним внутрішнім підрозділом – початковою школою територію обслуговування з метою забезпечення здобуття початкової загальної освіти здобувачам освіти, і бере на облік учнів, які його відвідують.

2.2. Зарахування дітей для здобуття початкової освіти, переведення до іншого закладу освіти та їх відрахування здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.3. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється за наказом директора Чернівецького ліцею № 9, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) і відповідного документу про освіту (крім учнів 1 класу).

2.4. Зарахування дітей до початку та впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюєтьсяна веб-сайті Чернівецького ліцею № 9 впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

2.5. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років без проведення конкурсних випробувань.У разі перевищення кількості поданих заяв батьків на зарахування учнів до першого класу, зарахування учнів з територій обслуговування інших закладів освіти, які претендують на вільні місця, здійснюється після проведення процедури жеребкування.

2.6. Після зарахування дітей до початкової школи їх розподіл між класами здійснює директор Чернівецького ліцею № 9 в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

2.7. У разі зарахування учнів, які здобували початкову загальну освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, Чернівецький ліцей № 9 подає не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував освіту.

2.8. З початкової школи відраховуються учні, які:

Ø зараховані до іншого закладу освіти для здобуття базової загальної середньої освіти;

Ø переводяться до іншого закладу освіти;

Ø вибувають на постійне місце проживання за межі України.

2.9. Відрахування учнів зі школи здійснюється шляхом видачі відповідного наказу директора із зазначенням підстав.

2.10. Відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснюється за погодженням відповідної службу у справах дітей.

2.11. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку подаються не пізніше 15 числа наступного місяця Управлінню дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним освіти (заклад освіти).

2.12. У разі відсутності учнів на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин невідкладно надаються відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

2.13. Умови та процедура переведення учнів Ліцею на наступний рік навчання встановлюються Порядком, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України.

3. Організація освітнього процесу

3.1. Початкова школа планує свою роботу відповідно Стратегії розвитку та річного плану роботи Чернівецького ліцею № 9.

3.2. Освітній процес у початковій школі здійснюється відповідно до освітньої програми Чернівецького ліцею № 9, сформованої на основі типових освітніх програм, яка передбачає досягнення учнями результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

3.3. Освітня програма містить навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами та опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

3.4. Початкова школа може використовувати інші освітні програми, затверджені Державною службою якості освіти.

3.5. Початкова школа здійснює на рівні початкової освіти поглиблене вивчення англійської мови з метою забезпечення обраного Чернівецьким ліцеєм № 9

3.6. Початкова школа формує самостійно варіативну складову навчального плану, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливостей регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення.

3.7. Початкова школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

3.8. Початкова школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статуту Чернівецького ліцею № 9, цього Положення.

3.9. Навчальний рік у початковій школі починається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Чернівецького ліцею № 9 у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

3.11. Загальна тривалість канікул впродовж навчального року - не менше, як 30 календарних днів.

3.12. Безперервна навчальна діяльність учнів не може перевищувати: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

3.13. Тривалість перерв між навчальними заняттями - не менше 10 хв., великої перерви - 30 хв. Замість однієї великої перерви можуть влаштовуватися дві перерви по 20 хв., після другого та третього навчальних занять.

3.14. Початкова школа може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.15. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Чернівецького ліцею № 9.

3.16. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у школі проводяться додаткові індивідуальні та групові консультації; додаткові заняття з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на рівні початкової загальної освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання; факультативні та інші види позакласної діяльності, що передбачені навчальними планами та річним планом роботи, і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань, графіки проведення яких затверджуються директором Чернівецького ліцею № 9.

3.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів.

4. Оцінювання результатів навчання учнів

(здійснюється у відповідності до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної освіти ( наказ МОН від 13.07.2021 р. № 813).

4.1. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

4.2. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники.

4.3. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік.

4.4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

4.5. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової освіти вимогам державного стандарту здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

4.6. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.7. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних паперових журналах та /або електронних журналах.

4.8. Учні 3-4 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, англійська мова), згідно з рішенням педагогічної ради та батьків (одного із батьків) або інших законних представників можуть бути залишені для повторного здобуття початкової освіти у тому самому класі не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової освіти.

4.9. Учні 4-х класів, які не мають результатів річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з будь-яких предметів, повинні пройти річне оцінювання та (або) державну підсумкову атестацію.

4.10. У такому випадку річне оцінювання здійснюється упродовж навчального року згідно з графіком та завданнями, затвердженими наказом директора та погодженими педагогічною радою .

4.11. Учні, які не мають результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації у зв’язку із невідвідуванням закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради, що оформлюється відповідним наказом директора.

4.12. За результатами навчання учням видається відповідний документ (свідоцтво досягнень, табель навчальних досягнень, свідоцтво про здобуття початкової освіти), згідно зразків документів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.13. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класоводом.

4.14. Учням 4-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.15. За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

4.16. Свідоцтва про здобуття початкової загальної освіти а також відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

5. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу в початковій школі є учні (здобувачі освіти), педагогічні працівники, інші спеціалісти закладу, директор, батьки або особи, які їх замінюють, асистенти дітей.

5.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, Статутом Чернівецького ліцею №9, цим Положенням, правилами внутрішнього розпорядку .

5.3. Учень - особа, яка зарахована до початкової школи та здобуває освіту у будь-якій формі.

5.4. Учні мають гарантоване державою право на:

Ø доступність і безоплатність початкової загальної освіти;

Ø якісні освітні послуги;

Ø справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

Ø відзначення успіхів у своїй діяльності;

Ø індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вибір форми навчання, факультативів, позакласних занять;

Ø безпечні і нешкідливі умови навчання;

Ø користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою;

Ø доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

Ø участь у різних видах освітньої діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

Ø отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

Ø участь у роботі органів громадського самоврядування;

Ø участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

Ø захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

5.5. Учні зобов’язані:

Ø виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

Ø поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

Ø відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров'я оточуючих, довкілля;

Ø дотримуватися Статуту Чернівецького ліцею №9, цього Положення, правил внутрішнього розпорядку;

Ø повідомляти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.6. Учні можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту Чернівецького ліцею №9, цього Положення, правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.7. Педагогічним працівником повинна бути особа, яка має педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіє державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.8. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про повну загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

5.10. Розподіл педагогічного навантаження вчителів затверджується директором Чернівецького ліцею № 9 відповідно до вимог законодавства. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

5.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

5.13. Педагогічні працівники мають право на:

Ø академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

Ø педагогічну ініціативу;

Ø розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

Ø підвищення кваліфікації, перепідготовку;

Ø вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

Ø доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

Ø відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

Ø справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

Ø захист професійної честі та гідності;

Ø безпечні і нешкідливі умови праці;

Ø участь у громадському самоврядуванні;

Ø захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

5.14. Педагогічні працівники зобов’язані:

Ø постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

Ø виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

Ø сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

Ø дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

Ø дотримуватися педагогічної етики;

Ø поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

Ø настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

Ø формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

Ø виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

Ø формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

Ø захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

Ø додержуватися Статуту Чернівецького ліцею № 9, цього Положення, правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки;

Ø повідомляти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію, яку отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

5.15. Права і обов’язки інших працівників регулюються трудовим законодавством, Статутом Чернівецького ліцею № 9 та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

Ø захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

Ø обирати вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

Ø брати участь у громадському самоврядуванні, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

Ø отримувати інформацію про заходи, в яких братиме участь дитина, та надавати згоду на участь у них;

Ø брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

Ø вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

5.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми початкової загальної освіти, їх виховання та зобов’язані:

Ø виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

Ø сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню нею передбачених результатів навчання;

Ø поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

Ø дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

Ø формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

Ø настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

Ø формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

Ø виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

Ø дотримуватися Статуту Чернівецького ліцею №9, цього Положення, правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. Управління початковою школою

6.1.Управління початковою здійснюють директор Чернівецького ліцею №9, педагогічна рада.

6.2. У початковій школі можуть діяти:

Ø органи самоврядування учнів;

Ø органи батьківського самоврядування;

Ø інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.3. У початковій школі можуть функціонувати методичні об'єднання, творчі групи тощо, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

7. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансування початкової школи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Чернівецької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

7.2. Фінансування здобуття початкової загальної освіти за рахунок коштів державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції та інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

7.3. Іншими джерелами фінансування можуть бути:

Ø доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

Ø благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

Ø гранти;

Ø інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

7.3. Отримані із зазначених джерел кошти використовуються відповідно до затвердженого кошторису.

7.4. Отримані публічні кошти оприлюднюються на веб-сайті Чернівецького ліцею № 9 кошторисом і фінансовим звітом про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.