С Т А Т У Т Чернівецького ліцею №9

Чернівецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Чернівецької міської ради VІІI скликання ________ №______

С Т А Т У Т

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ №9

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Чернівці – 2021

1. Загальні положення

1.1. Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міської ради - заклад загальної середньої освіти (далі – Ліцей) є комунальною власністю Чернівецької міської територіальної громади, що забезпечує потреби громадян у здобутті повної загальної середньої освіти.

1.2. Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міської ради є правонаступником прав та обов’язків Чернівецької гімназії №4 Чернівецької міської ради та Чернівецької спеціалізованої школи І ступеня № 9 Чернівецької міської ради, яка реорганізована шляхом приєднання відповідно до рішення Чернівецької міської ради VIII скликання від___ № ____ «Про зміну типу, найменування та реорганізацію шляхом приєднання, закладів освіти Чернівецької міської територіальної громади».

1.3. Повне найменування – Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міської ради, скорочене найменування – Чернівецький ліцей № 9.

1.4. Засновником (власником) Ліцею є Чернівецька міська рада (далі – Засновник).

1.5. Уповноважений орган–управління освіти Чернівецької міської ради (далі – Управління).

1.6. Місцезнаходження Ліцею: 58006, вулиця Щепкіна, 2, місто Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька область, Україна.

1.7. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.8. Ліцей провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії (ліцензій), що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", ліцензійних умов та з урахуванням особливостей, визначених Законами України в галузі освіти.

1.9. Ліцей є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має гербову печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може мати рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс.

1.10. Ліцей є неприбутковою бюджетною організацією.

1.11. Мовою освітнього процесу у ліцеї є українська мова.

1.12. Головним завданням Ліцею є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державних стандартів початкової загальної освіти, базової середньої освіти та профільної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

- реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти.

1.13. Ліцей виконує такі функції:

- реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- задовольняє потреби громадян у здобутті початкової, базової середньої та профільної середньої освіти;

- забезпечує єдність навчання і виховання;

- формує освітню (освітні) програму (програми) ліцею;

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

- забезпечує відповідність рівня початкової, базової середньої та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти;

- охороняє життя і здоров'я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею;

- формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

- забезпечує добір і розстановку кадрів;

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею;

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

- видає документи про освіту відповідно до чинного законодавства;

- здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

1.14. Ліцей забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності та надає на своєму веб-сайті відкритий доступ до інформації та документів Ліцею у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

1.15. Ліцей реалізує освітні програми та забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на трьох рівнях:

1.15.1 початкової освіти - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти, термін навчання - 4 роки;

1.15.2. базової середньої освіти - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти, термін навчання - 5 років.

1.15.3. профільної середньої освіти – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти, термін навчання - 3 роки.

1.16. У складі ліцею функціонують внутрішні структурні підрозділи:

1.16.1. початкова школа, що забезпечує початкову освіту (1-4 класи);

1.16.2. гімназія, що забезпечує базову середню освіту (5-9 класи);

1.16.3. ліцей, що забезпечує профільну середню освіту (10-11(12) класи).

1.17. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів ліцею визначається цим Статутом та Положеннями, які затверджуються керівником (директором) Ліцею.

1.18. Повна загальна середня освіта у Ліцеї може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти), відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.19. З метою належної організації освітнього процесу у Ліцеї формуються класи та/або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Ліцею.

1.20. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас у Ліцеї утворюється в обов’язковому порядку.

1.21. Учні розподіляються між класами (групами) директором Ліцею.

1.22. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.23. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник Ліцею (за погодження з Управлінням) приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

1.24. Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у Ліцеї визначається Міністерством освіти і науки України.

1.25. Вимоги щодо безпеки освітнього середовища, організації харчування та медичного обслуговування в Ліцеї визначаються Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти та іншими законодавчими актами України.

1.26. Відповідальність за організацію харчування учнів у Ліцеї, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника та керівника (директора) Ліцею.

1.27. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

1.28. Медичний персонал Ліцею здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, режимом, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

2. Зарахування учнів до Ліцею, їх переведення та відрахування

2.1. Управління закріплює за Ліцеєм територію обслуговування з метою забезпечення здобуття початкової та/або базової середньої освіти здобувачам освіти, і бере на облік учнів, які його відвідують.

2.2. Ліцей веде облік учнів і подає Управлінню щороку не пізніше 15 вересня дані про всіх учнів, які до нього зараховані.

2.3. Ліцей щороку обов’язковооприлюднює на інформаційному стенді та на веб-сайті інформацію про закріплену територію обслуговування, спроможність Ліцею, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них.

2.4. Зарахування дітей до Ліцею для здобуття початкової, базової та профільної освіти, переведення до іншого закладу освіти та їх відрахування з Ліцею здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.5. Директор Ліцею в обов’язковому порядку ознайомлює дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Ліцею, статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.6. Зарахування учнів до всіх класів Ліцею здійснюється за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) і відповідного документу про освіту (крім учнів 1 класу).

2.7. Зарахування дітей до початку та впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюєтьсяна веб-сайті Ліцею впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

2.8. До першого класу Ліцею зараховуються, як правило, діти з шести років без проведення конкурсних випробувань.У разі перевищення кількості поданих заяв батьків на зарахування учнів до першого класу, зарахування учнів з територій обслуговування інших закладів освіти, які претендують на вільні місця, здійснюється після проведення процедури жеребкування.

2.9. Зарахування учнів до Ліцею для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в Ліцеї на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

2.10. Зарахування учнів до Ліцею для здобуття профільної середньої освіти відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

2.11. Після зарахування дітей до Ліцею їх розподіл між класами здійснює директор в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

2.12. У разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, Ліцей подає не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

2.13. З Ліцею відраховуються учні, які:

2.13.1. здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

2.13.2. зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

2.13.3. переводяться до іншого закладу освіти;

2.13.4. вибувають на постійне місце проживання за межі України.

2.14. Відрахування учнів з Ліцею здійснюється шляхом видачі відповідного наказу директора із зазначенням підстав.

2.15. Відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Ліцей здійснює за погодженням відповідної службу у справах дітей.

2.16. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку ліцей подає не пізніше 15 числа наступного місяця Управлінню дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

2.17. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин Ліцей невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

2.18. Умови та процедура переведення учнів Ліцею на наступний рік навчання встановлюються Порядком, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України.

3. Організація освітнього процесу

3.1. Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Стратегії розвитку Ліцею та річного плану роботи.

3.2. Стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи схвалює педагогічна рада.

3.3. Стратегію розвитку Ліцею затверджує начальник Управління за поданням директора Ліцею.

3.4. Освітній процес у Ліцеї здійснюється відповідно до освітньої програми Ліцею, сформованої на основі типових освітніх програм, яка передбачає досягнення учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами на кожному рівні повної загальної середньої освіти.

3.4.1. Ліцей розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

3.4.2. Освітня програма Ліцею, сформована на основі Типової освітньої програми, схвалюється педагогічною радою Ліцею та затверджується директором.

3.4.3. Освітня програма Ліцею має містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами та опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

3.4.5. Ліцей може використовувати інші освітні програми, затверджені Державною службою якості освіти.

3.4.6. Ліцей може здійснювати на рівні початкової та базової середньої освіти поглиблене вивчення окремих предметів з метою забезпечення обраного Ліцеєм профілю.

3.4.7. Ліцей формує профіль навчання з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію. Вибір профільного предмета (профільних предметів) здійснюється в Ліцеї, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні

особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

3.4.8. Ліцей формує самостійно варіативну складову навчального плану, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливостей регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення.

3.5. Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти.

3.6. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

3.7. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту, з урахуванням специфіки Ліцею та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.8. Ліцей може надавати платні освітні послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

3.10. Навчальний рік у Ліцеї починається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.10.1. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Ліцею освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

3.10.2. Загальна тривалість канікул впродовж навчального року - не менше, як 30 календарних днів.

3.11. Безперервна навчальна діяльність учнів не може перевищувати: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11-х (12) класах – 45 хвилин.

3.11.1. Організація здвоєних навчальних занять і використання інших форм організації освітнього процесу, що впливають на тривалість навчальних занять, допускається за рішенням педагогічної ради Ліцею та повинна відповідати віковим особливостям дітей.

3.11.2. Тривалість перерв між навчальними заняттями - не менше 10 хв., великої перерви - 30 хв. Замість однієї великої перерви можуть влаштовуватися дві перерви по 20 хв., після другого та третього навчальних занять. У середині здвоєного навчального заняття організовується перерва тривалістю 10 хв. для активного відпочинку.

3.12. Ліцей може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.13. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Ліцею.

3.14. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в Ліцеї проводяться додаткові індивідуальні та групові консультації; додаткові заняття з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання; факультативні та інші види позакласної діяльності, що передбачені навчальними планами та річним планом роботи закладу, і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань, графіки проведення яких затверджуються директором Ліцею.

3.15. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.16. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом Ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог освітніх програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.18. У Ліцеї освітня діяльність може поєднуватися з науково-методичною та науково-дослідною роботою.

3.20. Кількість класів та груп подовженого дня в Ліцеї встановлюється рішенням засновника закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу. Зарахування дітей до груп подовженого дня проводиться протягом всього навчального року. Різниця у віці зарахованих дітей до групи, не може перевищувати два роки. Перебування у групі повинно бути не більше 6-ти годин на день.

4. Оцінювання результатів навчання учнів

4.1. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація у формі ЗНО.

4.1.1. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники Ліцею.

4.1.2. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік.

4.2. За вибором Ліцею оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

4.2.1. У разі запровадження Ліцеєм власної шкали оцінювання результатів навчання учнів визначатимуться правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

4.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

4.4. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

4.4.1. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.5. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних паперових журналах та /або електронних журналах.

4.6. Учні 3-8класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), згідно з рішенням педагогічної ради закладу та батьків (одного із батьків) або інших законних представників можуть бути залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти утому самому класі закладу не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової чи базової середньої освіти.

4.7. Учні 4-х та 9-х класів, які не мають результатів річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з будь-яких предметів, повинні пройти річне оцінювання та (або) державну підсумкову атестацію у Ліцеї.

4.7.1. У такому випадку річне оцінювання здійснюється упродовж навчального року згідно з графіком та завданнями, затвердженими наказом директора Ліцею та погодженими педагогічною радою.

4.8. Учні, які не мають результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації у зв’язку із невідвідуванням закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із Ліцею, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу, що оформлюється відповідним наказом директора.

4.9. За результатами навчання учням видається відповідний документ (свідоцтво досягнень, табель навчальних досягнень, свідоцтво про здобуття початкової освіти, свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), згідно зразків документів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.10. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

4.11. Учні, які закінчили 9-й та 11(12)-й клас з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують документи про освіту з відзнакою.

4.12. Учням 4-х, 9-х, 11(12)-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

4.13. За відмінні успіхи в навчанні учні 5-8, 10(11)-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

4.14. За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу Ліцею можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

4.15. Свідоцтва про здобуття початкової, базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти, а також відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.16. Виховання учнів в Ліцеї здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позакласної роботи.

5. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є учні (здобувачі освіти), педагогічні працівники, інші спеціалісти закладу, директор, батьки або особи, які їх замінюють, асистенти дітей.

5.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

5.3. Учень - особа, яка зарахована до Ліцею та здобуває освіту у будь-якій формі в Ліцеї.

5.4. Учні Ліцею мають гарантоване державою право на:

5.4.1. Доступність і безоплатність початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

5.4.2. Якісні освітні послуги.

5.4.3. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання.

5.4.4. Відзначення успіхів у своїй діяльності.

5.4.5. Індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять.

5.4.6. Безпечні і нешкідливі умови навчання.

5.4.7. Користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Ліцею.

5.4.8. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

5.4.9. Участь у різних видах освітньої діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

5.4.10. Отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг.

5.4.11. Участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею.

5.4.12 Участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

5.4.13 Участь у обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу та дозвілля учнів;

5.4.14 Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

5.5. Учні Ліцею зобов’язані:

5.5.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.

5.5.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

5.5.3. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров'я оточуючих, довкілля.

5.5.4. Дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Ліцею.

5.5.5. Повідомляти керівництво закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.6. Учні Ліцею можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.7. Педагогічним працівником Ліцею повинна бути особа, яка має педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіє державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.7.1. До педагогічної діяльності у Ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.7.2. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про повну загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

5.7.3. Розподіл педагогічного навантаження вчителів затверджується директором Ліцею відповідно до вимог законодавства. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.7.4. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

5.8. Директор Ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

5.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

5.10. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Ліцею, здійснюється лише за їх згодою.

5.11. Педагогічні працівники Ліцею підлягають атестації, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.11.1. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання.

5.11.2. Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

5.12. Педагогічні працівники Ліцею мають право на:

5.12.1. Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

5.12.2. Педагогічну ініціативу.

5.12.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

5.12.4. Підвищення кваліфікації, перепідготовку.

5.12.5. Вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

5.12.6. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі.

5.12.7. Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності.

5.12.8. Справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності.

5.12.9. Захист професійної честі та гідності.

5.12.10. Безпечні і нешкідливі умови праці.

5.12.11. Участь у громадському самоврядуванні Ліцею.

5.12.12. Участь у роботі колегіальних органів управління Ліцею.

5.12.13. Захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

5.13. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані:

5.13.1. Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність.

5.13.2. Виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання.

5.13.3. Сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я.

5.13.4. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності.

5.13.5. Дотримуватися педагогічної етики.

5.13.6. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

5.13.7. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

5.13.8. Формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

5.13.9. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища.

5.13.10. Формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

5.13.11. Захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

5.13.12. Додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Ліцею, виконувати свої посадові обов’язки.

5.13.13. Повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію, яку отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

5.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

5.15. Права і обов’язки інших працівників регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

5.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

5.16.1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти.

5.16.2. Обирати вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти.

5.16.3. Брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею.

5.16.4. Отримувати інформацію про заходи, в яких братиме участь дитина, та надавати згоду на участь у них.

5.16.5. Брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану.

5.16.6. Вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

5.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання та зобов’язані:

5.17.1. Виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

5.17.2. Сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню нею передбачених результатів навчання.

5.17.3. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу.

5.17.4. Дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя.

5.17.5. Формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану.

5.17.6. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.

5.17.7. Формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

5.17.8. Виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України.

5.17.9. Дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Ліцею.

6. Управління Ліцеєм

6.1.Управління Ліцеєм здійснюють:

6.1.1. Засновник – Чернівецька міська рада;

6.1.2. Управління освіти Чернівецької міської ради;

6.1.3. Директор Ліцею;

6.1.4. Педагогічна рада;

6.1.5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Ліцею.

6.2. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні Ліцеєм у порядку та межах, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

6.3. Засновник ліцею:

6.3.1. затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;

6.3.2. приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею;

6.3.3. реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

6.4. Управління освіти:

6.4.1. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу ліцею, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) ліцею;

6.4.2. затверджує кошторис ліцею у порядку визначеному чинним законодавством;

6.4.3. приймає фінансовий звіт ліцею у порядку, визначеному законодавством, у разі фінансової автономії;

6.4.4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

6.4.5. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти;

6.4.6. забезпечує створення у ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

6.4.7. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

6.4.8. здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

6.4.9. реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом ліцею та відповідно до делегованих повноважень.

6.5. Засновник та Управління не мають права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

6.6. Засновник може делегувати окремі свої повноваження Управлінню.

6.7. Засновник ліцею зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

6.8. Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює керівник (директор).

6.9. Повноваження директора Ліцею визначаються законодавством та цим Статутом.

6.10. Директор Ліцею призначається на посаду наказом Управління освіти, за погодженням з Чернівецьким міським головою.

6.11. Директор Ліцею призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Положення про конкурс, затвердженого Засновником.

6.12. Директор Ліцею несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

6.13. Директор Ліцею має право:

6.13.1. Діяти від імені Ліцею без довіреності та представляти Ліцей у відносинах з іншими особами.

6.13.2. Підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею.

6.13.3. Приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею та його коштами.

6.13.4. Призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог чинного законодавства.

6.13.5. Визначати режим роботи Ліцею.

6.13.6. Видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання.

6.13.7. Укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції.

6.13.8. Звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею.

6.13.9. Приймати рішення з інших питань діяльності Ліцею.

6.14. Директор Ліцею зобов’язаний:

6.14.1. Виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою.

6.14.2. Планувати та організовувати діяльність Ліцею.

6.14.3. Розробляти проект кошторису та подавати його на затвердження в Управління.

6.14.4. Надавати щороку Управлінню пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.14.5. Організовувати фінансово-господарську діяльність Ліцею в межах затвердженого кошторису.

6.14.6. Забезпечувати розроблення та виконання Стратегії розвитку Ліцею.

6.14.7. Затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу.

6.14.8. Затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею.

6.14.9. Організовувати освітній процес та видачу документів про освіту.

6.14.10. Затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею.

6.14.11. Створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану.

6.14.12. Затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечити її створення та функціонування.

6.14.13. Забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня за умови вибору батьками учня або особами, що їх замінюють, індивідуальної форми навчання.

6.14.14. Контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану.

6.14.15. Забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом.

6.14.16. Створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.

6.14.17. Сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками.

6.14.18. Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею.

6.14.19. Сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї.

6.14.20. Формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею.

6.14.21. Створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки.

6.14.22. Організовувати харчування та медичне обслуговування учнів відповідно до законодавства.

6.14.23. Забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації.

6.14.24. Здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства.

6.14.25. Організовувати документообіг відповідно до законодавства.

6.14.26. Звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею.

6.14.27. Виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором.

6.15. Основним постійно діючим колегіальним органом управління Ліцею є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш, як чотири рази на рік.

6.16. Директор Ліцею є головою педагогічної ради.

6.17. Усі педагогічні працівники Ліцею беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

6.18. Педагогічна рада Ліцею:

6.18.1. Схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи.

6.18.2. Схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання.

6.18.3. Схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

6.18.4. Приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення

освітнього процесу.

6.18.5. Приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу.

6.18.6. Розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.18.7. Приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

6.18.8. Приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти.

6.18.9. Може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту,

громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Ліцею.

6.18.10. Розглядає інші питання, передбачені чинним законодавством та/або цим Статутом.

6.19. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

6.20. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Ліцеї.

6.21. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори (конференція) колективу Ліцею, що скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу.

6.21.1. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій (рівною кількістю від кожної з них):

1) працівників Ліцею – зборами трудового колективу;

2) учнів (9-11 класів) Ліцею – класними зборами;

3)батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

6.21.2. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

6.21.3. Загальні збори колективу Ліцею щороку заслуховують звіт директора Ліцею, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Ліцею.

6.22. У Ліцеї можуть діяти:

6.22.1. Органи самоврядування працівників Ліцею.

6.22.2. Органи самоврядування учнів.

6.22.3. Органи батьківського самоврядування.

6.22.4. Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.23. У Ліцеї може бути утворено піклувальну раду відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту». Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним.

6.24. У Ліцеї можуть функціонувати методичні об'єднання, творчі групи тощо, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування

7. Матеріально-технічна база та майно Ліцею

7.1. Майно Ліцею складають основні фонди (приміщення, обладнання, а також інші цінності), вартість яких відображається на балансі Управління або на самостійному балансі Ліцею.

7.2. Майно Ліцею перебуває у комунальній власності Чернівецької міської територіальної громади і закріплене за ним на праві оперативного управління.

7.3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

7.4. Відчуження основних фондів Ліцею здійснюється за рішенням Засновника та уповноваженого ним органу.

7.5. Ліцей може розміщуватися в окремих будівлях, які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності учнів.

8. Фінансово-господарська діяльність Ліцею

8.1. Фінансування Ліцею здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Чернівецької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

8.1.1. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції та інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

8.2. Іншими джерелами фінансування Ліцею можуть бути:

8.2.1. Доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

8.2.2. Благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

8.2.3. Гранти;

8.2.4. Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

8.3. Отримані із зазначених джерел кошти використовуються Ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.

8.3.1. Одержання Ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

8.3.2. При отриманні публічних коштів Ліцей зобов’язаний оприлюднювати на веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

8.4. Штатний розпис Ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується директором Ліцею за погодженням з Управлінням.

8.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у Ліцеї визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України та Чернівецької міської ради.

8.5.1. За рішенням Засновника бухгалтерський облік може здійснюватися Ліцеєм самостійно або через централізовану бухгалтерію Управління.

8.6. Ліцей складає та подає фінансову, бюджетну та статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

9. Міжнародне співробітництво

9.1. Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, окремими громадянами у встановленому законодавством порядку як на території України, так і за її межами.

9.2. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.3. Участь Ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. Зміни та доповнення до Статуту Ліцею

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Ліцею затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11. Припинення діяльності Ліцею

11.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Ліцею здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.2. При реорганізації Ліцею працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.3. Ліквідація Ліцею здійснюється відповідно до чинного законодавства, рішення суду.

11.4. Ліквідація Ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом, господарським судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

11.5. Реорганізація і ліквідація Ліцею може проводитися лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення Засновника.

11.6. У разі припинення діяльності Ліцею (ліквідації, злиття, розподілу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або Управлінню, а кошти зараховуються до доходів міського бюджету.

11.7. Ліквідація Ліцею завершується, а Ліцей освіти припиняє діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.

Чернівецький міський голова Р. Клічук

Погоджено: Погоджено:
Директор Чернівецького ліцею №10 Чернівецької міської ради І.Солтисік ____________________ Начальник управління освіти Чернівецької міської ради І. Ткачук ____________________
Погоджено: Погоджено:
Директор департаменту розвитку Чернівецької міської ради С. Бостан____________________ Начальник юридичного управління Чернівецької міської ради С. Венгринюк ___________________

СТ А Т У Т Чернівецької гімназії №4

Чернівецької міської ради

Ці зміни є невід’ємною частин Статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Чернівецької міської ради № 559/13 від 06.07.2004 року Затверджено Рішення __ сесії Чернівецької міської ради VІ скликання _______________ р. № ______

С Т А Т У Т

Чернівецької гімназії №4

Чернівецької міської ради

(нова редакція)

Чернівці – 2011

І. Загальні положення

1.1. Чернівецька гімназії №4 Чернівецької міської ради (далі Установа), відповідно до законодавства України є комунальною, бюджетною установою, заснованою на власності територіальної громади м. Чернівців, яка повністю утримується за рахунок коштів міського бюджету та є неприбутковою.

Установа створена згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської Ради народних депутатів від 17.04.1996 р.

1.2. Засновником Установи є Чернівецька міська рада (далі-Засновник).

1.3. Органом, до сфери управління якого входить Установа є виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі - Представник Засновника).

1.4. Координацію діяльності Установи здійснює управління освіти Чернівецької міської ради (далі-Управління).

1.5. Правовий статус Установи – комунальна, бюджетна, неприбуткова.

1.6. Установа є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та підлягає державній реєстрації.

1.7. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого ІІостановою Кабінету Міністрів України, рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови, наказів управління освіти, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

ІІ. Найменування та місцезнаходження Установи

2.1. Повне найменування Установи – Чернівецька гімназії №4 Чернівецької міської ради.

2.2. Скорочене найменування Установи: Чернівецька гімназія № 4.

2.3. Місцезнаходження Установи: (58006), місто Чернівці, вулиця Щепкіна, 2.

2.4. При зміні юридичної адреси Установа зобов’язана повідомити про це орган, що здійснив державну реєстрацію, державну податкову інспекцію м. Чернівців та інші зацікавлені органи у визначений законодавством термін.

ІІІ. Юридичний статус Установи

3.1. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

3.2. Установа має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, може мати реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс.

3.3. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.

3.4. Установа здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

ІV. Предмет і мета діяльності Установи

4.1. Головною метою Установи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

4.2. Головним завданням Установи є:

- створення умов для здобуття дітьми шкільного віку загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- розвиток творчих здібностей і обдарувань.

4.3. Установа складається з одного підрозділу - шкільного.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

4.4. Установа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів загальної середньої освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотриманням умов, що визначаються за результатами державної атестації;

- дотримання фінансової дисципліни.

4.5. Навчання та виховання в Установі здійснюється державною українською мовою, відповідно до запитів батьків вводиться вивчення іноземних мов.

4.6. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового
забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Установа може мати у своєму складі в старшій школі – профільні класи за одним або кількома профільними напрямами. Установа може мати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою.

4.7. Установа може здійснювати індивідуальне навчання та навчання екстерном, яке організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.8. Установа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником(засновником); визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не заперечує чинному законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством;

- надавати платні послуги населенню;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів;

- встановлювати форму для учнів.

4.9. Кількість класів у закладі встановлюється за погодженням з управлінням освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

4.10. В Установі створюються та функціонують предметні методичні об’єднання, методичні формування для педагогічних працівників з актуальних проблем навчання і виховання.

4.10. Взаємини Установи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

V. Організація діяльності Установи

5.1. Установа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. В плані відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується наказом керівника закладу.

5.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складаються на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управління освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний ).

5.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Установи добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

5.5. Установа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Відповідно до поданих батьками або особами, які їх
замінюють, заяв Установа за погодженням з відповідним органом
управління освітою створює умови для прискореного навчання та
навчання екстерном.

5.6. В Установі за потребою може організовуватись та здійснюватись індивідуальна форма навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.7. Структура навчального року та режим роботи встановлюється Установою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

5.8. Режим роботи Установи:

Установа працює за п’ятиденним робочим тижнем в режимі повного робочого дня. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

Щоденний графік роботи Установи

· початок роботи - 8.00

· закінчення роботи - 18.00

5.9. Навчальні заняття для учнів закладу розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує готовність приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році.

Навчальний рік поділяється на семестри. Їх тривалість та календарні строки визначаються згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.10.Тривалість канікул впродовж навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

5.11. Тривалість уроків в Установі становить: у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з
управлінням освіти Чернівецької міської ради та державної
санітарно-епідеміологічної служби.

5.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується керівником закладу.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд
двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання
творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах
допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета
інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних
дисциплін (предметів).

5.13. Установа може обрати інші, крім уроку, форми організації
навчально-виховного процесу.

5.14. В Установі встановлюється така тривалість перерв між уроками: 1 перерва – 10 хвилин, 2 перерва – 10 хвилин, 3 перерва – 20 хвилин, 4 перерва – 20 хвилин, 5 перерва – 10 хвилин, 6 перерва – 10 хвилин.

5.15. Для учнів перших класів перерви встановлюються з дотриманням санітарно - гігієнічних норм.

5.16. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в Установі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

5.17. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

5.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених
навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу,
дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх
замінюють.

5.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предметудля учнів шкільного підрозділу визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

5.20. Система оцінювання навчальної діяльності учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.21. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

5.22. У перевідних (5-8-х і 10-х) класах в кінці навчального року видається табель успішності, в якому відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та навчальну практику.

5.23. Навчання у випускних (9-х і 11-х) класах Установи завершується державною підсумковою атестацією учнів. Зміст, форма, терміни і порядок державної підсумкової атестації визначаються Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.

5.24. Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

5.25. Порядок переведення і випуск учнів Установи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.

5.26. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України:

- після закінчення початкової школи - табель успішності;

- після закінчення основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- після закінчення Установи - атестат про повну загальну середню освіту.

5.27. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документ про освіту, можуть продовжити навчання екстерном в загальноосвітньому навчальному закладі, визначеному управлінням освіти Чернівецької міської ради.

5.28. За відмінні успіхи в навчанні учні 5-8-х, 10-х (11-х) класів нагороджуються похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні".

За відмінні успіхи в навчанні випускникам II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.29. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати
про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них
реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів встановленого зразка.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,
атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів
здійснюється управлінням освіти Чернівецької міської ради.

5.30. Виховання учнів в Установі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.31. За Установою управлінням освіти закріплюється відповідна територія обслуговування. До початку навчального року здійснюється облік дітей шкільного віку, які мають відвідувати загальноосвітній навчальний заклад.

5.32. Комплектування Установи

5.32.1. Зарахування учнів до всіх класів Установи здійснюється за правилами конкурсного прийому дітей відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл.

5.32.2. Зарахування здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

5.32.3. Керівник Установи в обов’язковому порядку ознайомлює дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

5.32.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства
зараховуються до Установи відповідно до чинного законодавства та
міжнародних договорів.

5.32.5. Переведення учнів Установи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.32.6. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які
їх замінюють, подають до Установи заяву із зазначенням причини
вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для
здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту
батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із
зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт
зарахування дитини до іншого навчального закладу.

5.32.7. Переведення дітей до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи дитини, зразок якої встановлено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.32.8. Поділ класів на групи з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та погодженими з Мінфіном України.

5.32.11. Установа здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, дітьми, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, але не відвідують дану Установу та надання консультаційної допомоги сім’ї.

5.33. Установа забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном.

Контроль за організацією та якістю харчування покладається на керівника Установи та медичних працівників.

5.34. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником і здійснюється Чернівецькою міською дитячою поліклінікою.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом.

5.35. Установа може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

5.36. Установа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

5.37. Установа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти, дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

VI. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Установі є учні, керівники, педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими актами законодавства України, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Установи.

6.3. Учні мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх
предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Установи;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку Установи;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку
закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

6.5. Учні Установи можуть залучатись за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.6. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.7. Батьки та особи, які їх замінюють зобов’язані:

- нести відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти;

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини та працівників Установи;

- виховувати у дітей працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

6. 8. Установа надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, Установа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

6.9. Педагогічними працівниками Установиможуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники призначаються управлінням освіти за поданням керівника закладу.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником Установи і затверджується управлінням освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і способів навчальної роботи з дітьми не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів Установи та інших органів самоврядування Установи, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної
категорії;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства ;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської
честі і гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

6.13. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів та нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів
загальнолюдської моралі;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів
взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними,
національними, релігійними групами;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України та єврейського народу;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту
гідність учнів та їх батьків;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, управління освіти Чернівецької міської ради;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- вести відповідну документацію;

- проходити медичні огляди (відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»).

6.14. В Установі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.15. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається крім випадків, передбачених
законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт,
не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами
та іншими документами, що регламентують діяльність навчального
закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6.17. Керівник Установи призначає класних керівників, завідуючих
навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

6.18. Працівники Установи несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

6.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Установі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

6.20. Представники громадськості зобов'язанідотримуватися статуту Установи, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VII. Управління Установою та її структура

7.1.Управління Установою здійснюється його Засновником та управлінням освіти Чернівецької міської ради.

7.2. Безпосереднє керівництво Установою здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти міської ради за погодженням з міським головою. При призначенні на посаду із директором укладається контракт.

7.3. Директор Установи:

- відповідає за реалізацію завдань Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

- організовує навчально-виховний процес;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Установи;

- діє від імені Установи представляє його у всіх державних та інших органах, установах та організаціях;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи навчально-допоміжний персонал Установи;

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження та контролює їх виконання;

- формує штатний розпис, який затверджується начальником управління освіти Чернівецької міської ради;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- вносить пропозиції до управління освіти міської ради щодо змін в режимі роботи та мережі груп і класів;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх заміняють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

- несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за додержання вимог чинного законодавства України, рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови, наказів Управління та цього Статуту, за результати своєї діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних коштів, за організацію виконання кошторису витрат і фінансових планів Установи.

7.4. Постійно діючим колегіальним органом управління Установою є педагогічна рада, головою педагогічної ради є керівник навчального закладу.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та
працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

7.4. Органом громадського самоврядування Установи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

7.5 Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

- працівників Установи - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості - батьківськими зборами.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

7.6 Право скликати збори мають голова ради Установи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Установи та Засновник.

7.7 Загальні збори:

- обирають раду Установи, її голову;

- затверджують план роботи ради;

- заслуховують звіт директора і голови ради Установи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Установи.

7.8. У період між загальними зборами діє рада Установи.

7.9. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Установи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

7.10. Рада працює за планом, який затверджують загальні збори. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора чи Засновника Установи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

7.11. Очолює раду Установи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

7.12. Рада Установи:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- затверджує режим роботи школи;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання учнів, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, поглибленого вивчення предметів, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Установи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням;

- розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету школи;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

7.13. Основною структурною ланкою Установи є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань на основі їхніх вікових особливостей, рівня розвитку.

7.14. Колективним органом учнівського самоврядування є учнівські збори Установи (класу).

7.15. Учнівські збори Установи (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування Установи (класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування ;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

7.16. Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори Установи (класу).

7.17. Батьківські збори Установи (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування школи;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- вносять на розгляд ради школи, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;

- запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і Установи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

7.13. В Установі за рішенням загальних зборів або ради школи може створюватися і діяти піклувальна рада, положення про яку розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

7.14. В Установі можуть створюватися учнівські та учительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Майно Установи та господарська діяльність

і звітність Установи

8.1. Майно Установи складають основні фонди (приміщення, обладнання, а також інші цінності), вартість яких відображається на самостійному балансі управління освіти Чернівецької міської ради.

8.2. Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Чернівців і закріплене за ним на праві оперативного управління.

8.3. Установа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

8.4. Відчуження основних фондів Установи здійснюється за рішенням Засновника та уповноваженого ним органу.

8.5. Відповідно до рішення виконкому Чернівецької міської ради від 21.12.1999 року № 641 Чернівецькій гімназії № 4 Чернівецької міської ради виділена у постійне користування земельна ділянка площею 0.8012 га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 11 лютого 2000 року серія І-ЧВ № 001351), правонаступником якої є Установа.

8.6. Підрозділи Установи розміщуються в будівлі, яка повинна відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів.

IX. Контроль та ревізія діяльності Установи

9.1. Державний контроль здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Установи є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.3. Установа підпорядкована і підзвітна Засновникові.

9.4. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Установи, проводяться її Засновником, відповідно до чинного законодавства.

9.5. Контроль за дотриманням Установою державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу повної середньої освіти здійснюється Засновником та управлінням освіти міської ради.

9.6. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Установи здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органами, уповноваженими Засновником або Представником Засновника.

9.7. Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Установи, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.

9.8. Усі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормальну роботу Установи. Результати цих перевірок повинні надаватися Установі та Засновнику або Представнику Засновника.

X. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі його кошторису.

10.2. Джерелами формування кошторису є:

- кошти засновника;

- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, початкової, загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на власні рахунки закладу в банківські установи та використовуються згідно з чинним законодавством;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.3. При Установі можуть створюватися благодійні та громадські організації.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Установі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Установа. Бухгалтерський облік за рішенням засновника здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти Чернівецької міської ради.

10.5. Звітність про діяльність Установи встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

XI. Міжнародне співробітництво

11.1. Установа відповідно до чинного законодавства має право укладати договори й угоди про співробітництво. Встановлювати прямі зв’язки з комплексами, науковими установами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

11.2. Установа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

11.3. Участь Установи у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Установа співпрацює з Благодійною установою «Освітні ресурси та технологічний тренінг». Співпраця розвиватиметься зважаючи на високі темпи проникнення сучасних технологій і комп’ютерних дисциплін у процесі освіти на всіх рівнях. Метою співпраці буде прагнення зробити потенційний внесок у справу освіти і міжнародного взаєморозуміння.

Основними сферами співпраці будуть:

· впровадження високих технологій у систему освіти;

· розвиток інформаційних технологій;

· використання мережі Інтернет в освіті;

· розвиток економіки і управління освітою.

XII. Зміни та доповнення до Статуту Установи

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

XIІІ. Припинення діяльності Установи

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Засновника.

13.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду, господарського суду.

13.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом, господарським судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

13.5. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

13.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

«Погоджено» «Погоджено»
Директор І.Солтисік_______________ Начальник управління освіти Чернівецької міської ради В.Малишевська_________________
«Погоджено» Начальник юридичного управління Чернівецької міської ради О.Шиба _______________ «Погоджено» Директор департаменту економіки Чернівецької міської ради С.Хімійчук ________________

Секретар міської ради В.Михайлішин

Кiлькiсть переглядiв: 331

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.